Statut Društva

Trenutno aktualni i važeći statut Društva možete preuzeti u PDF formatu Statut DVD Bistra ili pregledati u nastavku.

————————————————————————————

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

BISTRA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), a u svezi s člankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/1999., 117/2001., 36/2002. – Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.) i članka 42. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra, Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra na sjednici održanoj dana 21.03.2015.godine u Donjoj Bistri donijela je

STATUT DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA BISTRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se:

 • naziv i sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra (dalje u tekstu: Društvo),
 • zastupanje i predstavljanje Društva,
 • izgled pečata Društva,
 • područje djelovanja Društva, sukladno ciljevima,
 • ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi,
 • gospodarske djelatnostima sukladno zakonu, ako ih Društvo obavlja,
 • način osiguranja javnosti djelovanja Društva,
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
 • tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora Društva,
 • prestanak postojanja Društva,
 • imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva,
 • znak, amblem i zastava Društva,
 • druga pitanja od značaja za Društvo,
 • prijelazne i završne odredbe.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.

Društvo je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se ostvaruju ti ciljevi.

Članak 3.

Društvo je osnovano na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe vatrogasne djelatnosti, te promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 4.

Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Bistra

Skraćeni naziv Društva je: DVD Bistra

Sjedište Društva je u Donjoj Bistri, Bistranska 2

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo zastupaju predsjednik, zapovjednik i tajnik Društva.

Društvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik i tajnik Društvaili druga osoba po ovlaštenju predsjednika Društva.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada,
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela upravljanja,
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • potpisuje zapisnik s redovne sjednice skupštine koji se dostavlja nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

IV. PEČAT DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 18 i 30 mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata: Dobrovoljno vatrogasno društvo BISTRA.U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak opisan ovim Statutom.

Dodatno postoje istovjetni pečati promjera 30 mm numerirani brojevima od 1 do 4. Brojčane oznake se nalaze ispod vatrogasnog znaka.

Način uporabe i čuvanja pečata pobliže se propisuje odlukom Upravnog odbora.

V. PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

Područje djelovanja i odgovornosti Društva je područje općine Bistra, a utvrđeno je planom zaštite od požara općine Bistra.

Društvo može djelovati i izvan utvrđenog područja djelovanja i odgovornosti, ali takvo djelovanje mora biti utemeljeno na zakonima i propisima koji uređuju obavljanje vatrogasne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Odluku o udruživanju Društva u Vatrogasnu zajednicu općine / grada / županije, donosi Skupština društva.

VI. CILJEVI DRUŠTVA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

Članak 9.

Ciljevi Društva:

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva,
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva,
 • pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje,
 • kontinuirano pomlađivanje,osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,
 • aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Članak 10.

Djelatnost Društva:

 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
 • provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara,
 • uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa
 • osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa,
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa,
 • organizacija pokaznih vježbi i prezentacija,
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti
 • provedba preventivnih pregleda,
 • rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom,
 • rad s natjecateljskim desetinama,
 • organizacija savjetovanja i seminara,
 • organizacija kulturnih, natjecateljskih, i drugih aktivnosti vezanih uz vatrogastvo,
 • sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;
 • promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova,
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, 
 • suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara,

VII. GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJE DRUŠTVO OBAVLJA

Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka te zadovoljavanja potreba Društva, osim vatrogasne djelatnosti Društvo može obavljati i ostale gospodarske i društvene djelatnosti sukladno Statutu i posebnim propisima, a koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti, ne umanjujući time intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva:

 • prijevoz robe i vode,
 • tehničke usluge i intervencije,
 • organizacija i održavanje kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,
 • održavanje vatrogasnih vozila i opreme,
 • najam i zakup poslovnog prostora i inventara,
 • najam kombi vozila za prijevoz ljudi i robe,

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka, Upravni odbor Društva donosi cjenik.

VIII. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 12.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se:

 1. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način,
 2. putem sredstva javnog priopćavanja,
 3. putem Internet stranica Društva,
 4. putem oglasne ploče.

Članak 13.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Društva i o tome izvješćivati javnost.

Predsjedavajući sjednice pojedinog tijela Društva može predložiti da se javnost isključi sa sjednice, o čemu se treba pozitivno izjasniti natpolovična većina nazočnih članova na sjednici.

Članak 14.

Za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik, zapovjednik i tajnik Društva.

IX. UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članak 15.

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

Svaka fizička i pravna osoba, pod istim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, može postati članom Društva.

Članak 16.

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pisane zamolbe (pristupnice) potencijalnog člana. Upravni odbor može utvrditi izgled obrasca pristupnice.

Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u dobrovoljno vatrogasno društvo prije punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad vatrogasne postrojbe.

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor nakon isteka pripravničkog staža od 6 mjeseci.

Predstavljanje novih članova primljenih u Društvo tijekom jednogodišnjeg razdoblja provodi se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

Članak 17.

Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Skupštini Društva u roku u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 18.

Društvo je obvezno voditi evidenciju – popis svih članova Društva, koji se redovito ažurira. Za vođenje i ažuriranje popisa odgovoran je tajnik Društva. Način vođenja evidencije članova određuje Upravni odbor odlukom.

Popis sadrži sve podatke propisane zakonom, a može sadržavati i druge podatke bitne za rad Društva.

Popis se redovito mora ažurirati i u odgovarajućoj računalnoj bazi podataka Hrvatske vatrogasne zajednice.

Popis članova mora u svakom trenutku biti dostupan na uvid svakom članu Društva.

Društvo može svojim članovima izdati člansku knjižicu.

Hrvatska vatrogasna zajednica temeljem zahtjeva nadležne vatrogasne zajednice izdaje vatrogasnu iskaznicu operativnim članovima Društva.

Članak 19.

Skupština Društva može donijeti odluku o uvođenju članarine i iznosu članarine za određene kategorije članstva u Društvu.

Članak 20.

Članovi Društva mogu biti:

 • operativni,
 • izvršni,
 • pričuvni,
 • veterani,
 • počasni,
 • vatrogasni pomladak,
 • vatrogasna mladež.

Operativni članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Društva, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne i duševne sposobnosti. Status operativnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Izvršni (djelatni) članovi su članovi u dobi iznad 18 godina koji obavljaju izvršne dužnosti, odnosno oni su članovi tijela Društva (Upravni odbor, Zapovjedništvo, natjecateljska odjeljenja, razne sekcije, odbori i sl.). Izvršni član ne mora biti član vatrogasne postrojbe (ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti), ali u pravilu mora biti osposobljen najmanje za zvanje vatrogasca. Status izvršnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi, a koji zbog dobi (65 i više godina) ili zbog nekih drugih razloga (zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u pričuvno članstvo. Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvršnog ili operativnog staža u  Društvu.

Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u Društvu.

Počasni članovi su fizičke osobe (mogu biti i bivši operativni ili izvršni članovi matičnog Društva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva. Također i predsjednik odnosno zapovjednik Društva ili vatrogasne zajednice mogu, na temelju odluke Skupštine, biti proglašeni počasnim predsjednikom odnosno zapovjednikom (dužnosti koje su utvrđene Zakonom o vatrogastvu). Počasni predsjednik, zapovjednik ili počasni član postaju doživotni članovi Skupštine vatrogasne organizacije koja im je dodijelila to zvanje.

Članovi vatrogasnog pomlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

Članovi vatrogasne mladeži su mladi od 12 do 18 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

Članak 21.

Društvo svojim osnivačima dodjeljuje titulu „član utemeljitelj“. Oni ujedno moraju imati utvrđen status u nekoj drugoj kategoriji članstva (kao operativni, izvršni, počasni ili član veteran).

Član utemeljitelj je počast odnosno titula te se ne smatra posebnom vrstom članstva.

Članak  22.

Društvo može pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvu u ostvarivanju njegovih ciljeva dodijeliti titulu „pomažući (podupirajući) član“.

Pomažući članovi ne čine Skupštinu Društva i ne evidentiraju se u matičnoj knjizi Društva.

Članak 23.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Skupštinu Društva čine i počasni članovi, ali samo iz redova matičnog Društva.

Članak 24.

Član Društva koji u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u vezi s obavljanjem iste povrijedi stegu, odgovara za stegovnu pogrešku prema odredbama Pravila vatrogasne službe.

Član je obvezan poštivati pravila nošenja vatrogasne odore na način utvrđen Pravilima vatrogasne službe.

Članak 25.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem
 • brisanjem
 • isključenjem
 • smrću.
 • neplaćanjem propisane članarine
 • prestankom rada društva.

Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Društva. Istupanje postaje pravovaljano kad Društvo zaprimi izjavu o istupanju.

Brisanje iz članstva provodi se kada član Društva to zatraži ili kada nastupe razlozi predviđeni Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.

Isključenje iz članstva provodi se temeljem odluke Upravnog odbora zbog nanošenja štete i ugleda Društvu, odnosno u slučajevima predviđenim Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.

Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju, odnosno isključenju iz članstva, član Društva ima pravo podnijeti žalbu Upravnom odboru Društva u roku od 8 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora Društva.

Članstvo prestaje i neplaćanjem propisane članarine, najkasnije sa istekom tekuće godine u kojoj je član bio obvezan podmiriti članarinu za proteklu godinu.

Ukoliko Upravni odbor odbaci žalbu člana Društva može podnijeti žalbu Skupštini Društva u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Upravnog odbora Društva.

Skupština Društva dužna je riješiti žalbu najkasnije u roku od godinu dana od zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 26.

Prava članova su:

 • sudjelovanje u radu i upravljanju Društvom sukladno odredbama ovog Statuta,
 • osposobiti se odnosno usavršiti za aktivan rad u vatrogasnoj postrojbi Društva,
 • sudjelovati u drugim aktivnostima Društva,
 • sudjelovati u manifestacijama koje organizira Društvo,
 • sudjelovati u pripremi programa rada i biti izviješten o realizaciji istog,
 • nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježjima i priznanjima,
 • druga prava utvrđena Pravilima vatrogasne službe.

Članak 27.

Dužnosti članova su:

 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Društva,
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Društva,
 • odazvati se pozivu na obavljanje službenih dužnosti, kao što su: sudjelovanje u gašenju požara, intervencije u sustavu zaštite i spašavanja, dežurstva, vježbe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre i slično,
 • propisno primjenjivanje, razvijanje i sustavno usavršavanje vatrogasne struke,
 • čuvanje i izgrađivanje međusobnih  kolegijalnih  odnosa,  razvijanje  međusobnog  povjerenje  i unapređivanje kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama,
 • čuvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici,
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne,
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava,
 • nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisane osobne zaštitne opreme,
 • obavljanje obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti,
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka,
 • ostale dužnosti utvrđene Pravilima vatrogasne službe i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika.

Članak 28.

Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati različite sekcije.

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor Društva.

X. TIJELA DRUŠTVA, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA 

Članak 29.

Upravljanje Društvom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članovi upravljaju Društvom neposredno ili putem svojih predstavnika u tijelima Društva.

Članak 30.

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela.

Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine dok se odluka o prestanku rada donosi tročetvrtinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 31.

Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Također, ukoliko je za članove Upravnog odbora, Zapovjedništva ili Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Članak 32.

U radu tijela Društva mogu sudjelovati članovi Društva koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba ali bez prava odlučivanja. O pozivu na sjednicu odnosno dopuštenosti sudjelovanja odlučuje predsjednik tog tijela.

Članak 33.

Tijela Društva su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik,
 • Zapovjedništvo,
 • Nadzorni odbor,

Dužnosnici Društva su:

 • Predsjednik Društva,
 • Zapovjednik Društva
 • Tajnik Društva.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, komisija i sl.).

Rad tijela Društava iz stavka 1. uređuje se Poslovnikom o radu, kojeg donosi to tijelo.

Članak 34.

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika te predstavnika Društva u tijelima nadležnih vatrogasnih zajednica i drugih organizacija je 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Kod prestanka mandata člana nekog tijela Društva prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način prestanka, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja člana na čije mjesto dolazi.

U slučaju isteka mandata tijelu Društva i/ili članovima tijela Društva, sjednicu Skupštine Društva ovlašten je sazvati predsjednik Društva.

Ukoliko predsjednik ne sazovu sjednicu, sjednicu će sazvati predsjednik Nadzornog odbora Društva ili jedna trećina članova Skupštine Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata članovima Društva.

S k u p š t i n a   D r u š t v a

Članak 35.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu Društva čine operativni, izvršni, pričuvni, članovi veterani, te počasni članovi  iz redova matičnog Društva.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja.

Članak 36.

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje u pravilu prema rasporedu nadležne vatrogasne zajednice, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Članak 37.

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Društva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Članak 38.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju :

 • zahtjeva trećine članova Skupštine Društva,
 • odluke Nadzornog odbora,
 • zahtjeva Upravnog odbora
 • zahtjeva Zapovjedništva.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 39.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 38. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

Članak 40.

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa, a odlukom o prestanku rada Društva donosi se tročetvrtinskom većinom svih članova Skupštine Društva.

Članak 41.

Rad Skupštine Društva uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici za cijelo mandatno razdoblje.

Članak 42.

Skupština:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • donosi planove razvoja Društva,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora,
 • bira i provodi opoziv predsjednika, zapovjednika te članova Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora;
 • bira predstavnike Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice
 • donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana
 • Društva;
 • donosi odluku o prestanku rada Društva;
 • odlučuje o uvođenju i iznosu članarine;
 • Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor za donošenje odluka iz ovog  članka, i to:
 • izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za tekuću godinu,
 • izboru predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • izboru člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • usvajanje završnog računa.

U p r a v n i   o d b o r

Članak 43.

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine.

Prije izbora članova Upravnog odbora, Skupština određuje broj članova Upravnog odbora.

Predsjednik, zapovjednik, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika, tajnik i blagajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članak 44.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Članak 45.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad, a predsjednik Upravnog odbora odgovoran je Skupštini za ukupan rad Upravnog odbora.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan od strane Skupštine i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Skupština Društva može opozvati i čitav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može prestati i razrješenjem od strane Upravnog odbora na vlastiti zahtjev ako podnese zahtjev za razrješenje, ostavku ili u slučaju smrti. U tom slučaju, Upravni odbor je ovlašten na upražnjeno mjesto imenovati novog člana koji će dužnost obnašati do isteka tekućeg mandatnog razdoblja, a kojeg mora potvrditi Skupština na prvoj narednoj sjednici.

Članak 46.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana,
 • utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Društva;
 • utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;
 • donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;
 • donosi odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;
 • donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne  imovine u skladu s financijskim planom;
 • donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;
 • donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika,
 • donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;
 • donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;
 • donosi prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva,
 • prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;
 • daje tumačenje ovog Statuta
 • imenuje i razrješava zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika),
 • imenuje i razrješava tajnika,
 • imenuje i razrješava blagajnika,
 • imenuje i razrješava članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,
 • imenuje i razrješava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.
 • rješava sporove/sukobe interesa ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva, a koji utječu na rad Društva u cjelini ili na pitanja od zajedničkog interesa za članova Društva uz primjenu na odgovarajući način odredbe zakona o mirenju, a odluka Upravnog odbora je konačna.

Z a p o v j e d n i š t v o

Članak 47.

Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

Prije izbora Zapovjedništva, Skupština određuje broj članova Zapovjedništva.

Zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremištar i tajnik članovi su Zapovjedništva po položaju.

Na sjednice Zapovjedništva poziva se i predsjednik Društva.

Radom Zapovjedništva upravlja zapovjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članak 48.

Sjednice Zapovjedništva saziva zapovjednik Društva prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

Zapovjedništvo može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Članak 49.

Zapovjedništvo:

 • obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,
 • organizira i provodi vatrogasne vježbe,
 • provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,
 • priprema natjecateljska odjeljenja,
 • organizira i provodi vatrogasna natjecanja,
 • na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremištara i zapovjednike odjeljenja;
 • prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;
 • skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne postrojbe te drugih članova Društva;
 • brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje posjeduje Društvo.

Članak 50.

Društvo ima vatrogasnu postrojbu.

Vatrogasnu postrojbu čine operativni članovi koji udovoljavaju svim uvjetima iz Zakona o vatrogastvu.

Veličina i opremljenost vatrogasne postrojbe utvrđena je Planom zaštite od požara općine Bistra i važećim propisima.

Vatrogasna postrojba može imati pričuvni sastav.

Članak 51.

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu.

N a d z o r n i   o d b o r

Članak 52.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.

Nadzorni odbor ima najmanje 3 (tri)člana.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg članovi biraju iz svojih redova.

Članak 53.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama svih tijela Društva, bez mogućnosti odlučivanja i glasovanja.

Članak 54.

Nadzorni odbor:

 • prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora, Zapovjedništva i njihovih radnih tijela,
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

P r e d s j e d n i k   D r u š t v a

Članak 55.

Skupština Društva bira predsjednika Društva iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Društva predsjedava Skupštini i Upravnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Upravni odbor imenuje zamjenika predsjednika obnašateljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 56.

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • odgovoran je za zakonitost rada Društva,
 • brine o poštivanju Statuta i akata Društva, te drugih propisa;
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava;
 • obavlja druge poslove temeljem Statuta te odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
 • donosi odluku o službenim putovanjima u inozemstvo,
 • obavlja i druge poslove temeljem Statuta i smjernica Skupštine i Upravnog odbora.

Z a p o v j e d n i k   D r u š t v a

Članak 57.

Skupština imenuje zapovjednika Društva iz redova članova Skupštine, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva može biti imenovan član Skupštine Društva koji udovoljava uvjetima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Zapovjedništvo imenuje zamjenika zapovjednika obnašateljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Članak 58.

Zapovjednik:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu,
 • odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe
 • Društva,
 • odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje,
 • odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja,
 • odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži,
 • odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice,
 • zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Društva,
 • sukladno Planu zaštite od požara općine Bistra odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva
 • vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Društva;
 • skrbi o stručnom osposobljavanju članova Društva;
 • skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova vatrogasne postrojbe Društva;
 • prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara,
 • skrbi o održavanju odnosno čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje;
 • organizira preventivne aktivnosti, 
 • neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice,
 • vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Društva odnosno vatrogasne postrojbe uz redovito podnošenje odgovarajućih izvješća nadležnim tijelima;
 • predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti,
 • može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s Pravilima vatrogasne službe.
 • provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela Društva.

T a j n i k   D r u š t v a

Članak 59.

Upravni odbor imenuje tajnika Društva.

Članak 60.

Poslovi tajnika:

 • provodi ustrojstvene i administrativne poslove u Društvu;
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;
 • predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu,
 • ustrojava informiranje u Društvu,
 • ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru
 • jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;
 • prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Društva,
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili

predsjednik Društva.

B l a g a j n i k   D r u š t v a

Članak 61.

Upravni odbor imenuje blagajnika Društva.

Članak 62.

Poslovi blagajnika:

 • uredno zaprimanje računa,
 • dostavlja predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svaki račun na ovjeru,
 • obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
 • obavlja fakturiranje,
 • sastavlja blagajničke izvještaje,
 • ispostavlja virmane,
 • ispostavlja račun-otpremnice,
 • podiže gotovinu i devize
 • prati plaćanja računa od strane dužnika,
 • brine o djelotvornoj naplati prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

S p r e m i š t a r   D r u š t v a

Članak 63.

Društvo prema potrebi može imati spremištara.

Zapovjedništvo imenuje spremištara Društva.

Članak 64.

Poslovi spremištara:

 • brine o urednosti spremišta,
 • brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,
 • pravovremeno upozorava Zapovjedništvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,
 • predlaže Zapovjedništvu i zapovjedniku opremu koju treba nabaviti,
 • sukladno vlastitim mogućnostima, vrši popravak opreme i tehnike.

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 65.

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Društva.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Društva.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa Društvo u postupku likvidacije, do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz nadležnog registra, na način i u granicama utvrđenim zakonom.

Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 66.

Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Društva, a upisuje se u nadležni registar.

Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 67.

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Društvo može prestati s radom i u ostalim slučajevima i na način predviđen zakonom.

XIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA I DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 68.

Imovinu Društva čine:

 • nekretnine,
 • pokretnine,
 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • različita imovinska prava,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

Članak 69.

Imovinom upravljaju tijela Društva, uz pripadajuću odgovornost za njenu upotrebu i korištenje glede ostvarivanja ciljeva Društva.

Društvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Društvo može, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo, ustanovu, zakladu ili fundaciju. Društvo može biti i osnivačem druge udruge. Odluku o osnivanju donosi Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 70.

Prilikom prestanka rada, sva postojeća imovina i sredstva Društva stavljaju se na raspolaganje mjesnoj nadležnoj općini Bistra i mogu se koristiti samo za ostvarivanje dosadašnjih ciljeva i zadataka Društva.

XIV. ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA DRUŠTVA

Članak 71.

Znak Društva sastoji se od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.

Članak 72.

Amblem Društva definiran je posebnom odlukom Skupštine Društva. Sadrži skraćeni naziv Društva te simbole vatrogastva. Koristi se za isticanje pripadnosti članstva Društvu, a nosi se na vatrogasnim odorama u skladu s Pravilima vatrogasne službe.

Članak 73.

Zastava je s jedne i duge strane izrađena od tkanine plameno crvene boje, dužine 130 cm i širine 80 cm. S desne strane zastave je vatrogasni znak uokviren povijesnim hrvatskim pleterom s grbom Republike Hrvatske na vrhu, promjera 42 cm. Kod vatrogasnog znaka kaciga, sjekirica i pleter su zlatne, baklja crvene boje, a boja povijesnog grba je u skladu s posebnim zakonom. U pozadini vatrogasnog znaka je kobalt-plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog znaka ispisana je godina osnivanja Društva, a s desne strane označena je godina kada je Društvo dobilo zastavu. Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 4 cm. Na lijevoj strani zastave je lik Svetog Florijana visine 42 cm. Ispod Sv. Florijana ispisan je tekst: „Pomoz Bog!“, a iznad lika Sv. Florijana ispisan je tekst: „Vatru gasi, brata spasi.“

Članak 74.

Sva idejna rješenja amblema, znaka i zastave Društva moraju biti usklađena s odgovarajućim aktima odnosno smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

XV. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVO

Članak 75.

Društvo može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih poslova uposliti radnike u skladu s propisima, a na temelju općeg akta Upravnog odbora Društva.

Upravni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

Članak 76.

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član Društva ukoliko ima propisanu stručnu spremu.

Društvo može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik Društva ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog članka.

Članak 77.

Društvo dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odličja, plakete i slično pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva u skladu s odgovarajućim pravilnikom Hrvatske vatrogasne zajednice.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Statut Društva osnovni je opći akt Društva.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta.

Članak 79.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

 • Upravni odbor,
 • Zapovjedništvo,
 • Nadzorni odbor,
 • trećina članova Skupštine.

Članak 80.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 10.3.2013.godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

Članak 81.

Svi akti Društva moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Članak 82.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.